برند ما

ارزش های ما که اساس هویت برند ماست، نمایانگر اصولی هستند که ما بر اساس آنها کسب و کار خود را مدیریت می کنیم. چهار ارزش اصلی شرکت پرشیادُر، عبارتند از خانواده، تخصص، پشتیبانی و بزرگمنشی.

خانواده، شامل کارمندان، مشتریان و دیگر ذینفعانی است که شرکت پرشیادُر با آنها ارتباط مستقیم دارد. تخصص، برای شرکت ما امریست بدیهی که در برگیرنده نیروی انسانی متخصص، واردات محصولات با کیفیت آلمانی، طراحی با کیفیت محصولات جدید و تمامی ذینفعان حرفه ای که این شرکت در طی فرآیند تولید، توزیع، اجرا و خدمات با آنها ارتباط دارد، است. پیشتیبانی که کاراترین شیوه خدمات دهی به مشتریان با رعایت سه اصل خوش رویی، شنوندگی و اثر بخشی است. و در نهایت بزرگمنشی، که آنگونه که برازنده نام این شرکت است با تعهد به مشتریان و ارزش هایشان، کرامت خود را حفظ می کند و در این صنعت بصورت شرافتمندانه گام های خود را در راستای نیل به تمامی اهداف مذکور بر می دارد.

ارزش های ما

پیام ما

شخصیت ما

جستجو